MENU
 
Dane teleadresowe:
Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 28,
85-039 Bydgoszcz
Pomoc de minimis

Udzielanie ulg w spłacie

 Nazwa procedury
Umorzenie w całości bądź w części, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.
Udzielanie ulg na wniosek zobowiązanego możliwe jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego. W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa administracyjna kara pieniężna.
 
Przedmiot sprawy
Wydanie przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o umorzenie w całości bądź w części, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (nie ma zastosowania w przypadku należności cywilnoprawnych).
 
   Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 )
1) na podstawie art. 189k § 1 kpa Organ administracji publicznej, który nałożył administracyjną karę pieniężną, na wniosek strony, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez:
•    odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
•    odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
•    umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub w części;
•    umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w części;
W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa kara pieniężna;
 2) w myśl art. 189k § 3 kpa właściwy organ, na wniosek strony prowadzącej działalność gospodarczą, może udzielać § 1 ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężne, które:
•         nie stanowią pomocy publicznej;
•         stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
•         stanowią pomoc publiczną:
a) mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi,
b) mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarcze,
c) zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której dopuszczalność została określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, udzielaną na przeznaczenie inne niż wymienione w lit. a i b.
Komórka prowadząca postępowanie
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Wydział Prawny
ul. Hetmańska 28
85-039 Bydgoszcz
Numer telefonu
52/323-83-43
Miejsce składania dokumentów
Osobiście:
 Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
ul. Hetmańska 28, IV piętro
85-039 Bydgoszcz

Drogą pocztową:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Hetmańska 28
85-039 Bydgoszcz

Opłata skarbowa
 
Wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę skarbową za dokonanie czynności urzędowej w wysokości 10 zł na konto:
 
Urząd Miasta Bydgoszczy
Bank Pekao S.A.
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
 
Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.
 
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) – nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku do K-P WITD, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie  wnosi się  do Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wymagane dokumenty
W przypadku ubiegania się o pomoc de minimiszgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
- umotywowany i podpisany wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności;
-wypełnione i podpisane „Oświadczenie o majątku, dochodach i źródłach utrzymania składane jako załącznik do wniosku";
- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia   o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
- wszelkich dokumentów, które w ocenie wnioskodawcy przemawiają za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku,
- sytuacji ekonomicznej tj. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych:
•    w przypadku przedsiębiorstw prowadzących rozliczenia dochodów w oparciu o ustawę o rachunkowości – bilans oraz  rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym,  rachunek przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe,
•    w pozostałych przypadkach – dane z księgi przychodów i rozchodów oraz zeznania podatkowe;
- oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej  w kwocie 10 zł tytułem opłaty skarbowej od złożonego wniosku.


Załączniki do pobrania:
1. OSWIADCZENIE MAJATKOWE
2. Umorzenie_OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
3.  Formularz-informacji-pomoc-de-minimis
4. Oświadczenie-o-pomocy-de-minimis

Informacja z rejestru:
wprowadził: Krzysztof Nowak (2018-02-20 13:27:35)
ostatnia zmiana: Krzysztof Nowak (2020-05-05 15:09:40)
zmieniono: Utworzenie informacji
liczba odsłon: 2682
 
 
X

Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci przeglądarki. Zawsze jednak możesz zmienić ustawienia cookies w przeglądarce. Zapoznaj się z polityką prywatności