MENU
 
Dane teleadresowe:
Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 28,
85-039 Bydgoszcz
Zadania i kompetencje Inspekcji Transportu Drogowego

Podstawowe zadania i kompetencje Inspekcji Transportu Drogowego zostały określone w:

art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.). Zadania te polegają na kontroli:


• dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych,
• dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne,
• ruchu drogowego w zakresie transportu drogowego, na zasadach określonych w przepisach działu V ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), a w tym stanu technicznego pojazdów,
• przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy,
• przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,
• wprowadzanie do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania w zakresie określonym w ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
• Kontrola rodzaju używanego paliwa
• przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;

Spod jurysdykcji Inspekcji Transportu Drogowego wyłączone są pojazdy przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób, łącznie z kierowcą, w niezarobkowym krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym osób oraz pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony;

Art. 29 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm). Zadania te polegają na kontroli przestrzegania przepisów w zakresie:

klasyfikacji towaru niebezpiecznego, stosowanego opakowania, cysterny lub pojazdu oraz ich stanu technicznego, oznakowania i wyposażenia,
oznakowania opakowań i ich zawartości,
przestrzegania zakazów ładowania i pakowania razem określonych towarów oraz sposobu rozmieszczania i zabezpieczania towarów na pojeździe,
kwalifikacji kierowcy oraz innych osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych,
dokumentów wymaganych przy tym przewozie;

Inspektor wykonując zadania, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym, ma prawo do:
• wstępu do pojazdu,
• kontroli dokumentów,
• kontroli masy, nacisków na oś i wymiarów przy użyciu przyrządów kontrolnych,
• kontroli przedsiębiorcy w jego siedzibie – w uzasadnionych przypadkach, wynikających z przeprowadzonej kontroli pojazdu na drodze,
• dokonywania oględzin i zabezpieczania zebranych dowodów,
• sporządzania kopii dokumentów oraz prawo sporządzania dokumentacji filmowej lub fotograficznej,
• żądania od osoby kontrolowanej pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli.

Inspektor ma również prawo do:
stosowania środków przymusu bezpośredniego,
używania broni palnej,
nakładania kar pienięznych w drodze mandatu karnego na kierowców naruszających postanowienia art. 92a ustawy o transporcie drogowym oraz przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego mają prawo do nakładania w drodze decyzji administracyjnej, za naruszenie przepisów obowiązujących w zakresie transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne, kar pieniężnych oraz ich pobierania. W przypadku zatrzymania przewoźnika zagranicznego i stwierdzenia w wyniku kontroli naruszenia obowiązujących przepisów, inspektor nakłada karę, która podlega natychmiastowej egzekucji. W przypadku nie uiszczenia kary pojazd zostanie skierowany na parking do czasu uregulowania należności. W przypadku krajowych przewoźników ustawodawca dopuszcza uiszczenie kary w terminie 21 dni od daty doręczenia decyzji o ukaraniu.

W związku z prowadzoną działalnością kontrolną, inspektorzy posiadają uprawnienia do formułowania wniosków o wszczęcie postępowania:
administracyjnego o cofnięcie uprawnień przewozowych przedsiębiorcy,
karnego lub karno-skarbowego,
w sprawach o wykroczenia,
przez organy Państwowej Inspekcji Pracy,
przewidzianego w umowach międzynarodowych w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych.

Inspektorzy transportu drogowego w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego wykonują czynności kontrolne w umundurowaniu oraz posługują się legitymacją służbową i znakiem identyfikacyjnym, a także używają oznakowanego pojazdu służbowego.
Inspektor może wykonywać bez umundurowania czynności kontrolne podczas kontroli:
1. w przedsiębiorstwie,
2. przewozów regularnych, o ile nie wymaga to zatrzymania pojazdów na drodze poza przystankami,
3. transportu drogowego taksówką, o ile nie wymaga to zatrzymywania pojazdów na drodze poza postojem

Pojazd Inspekcji Transportu Drogowego jest pojazdem oznakowanym, koloru zielonego, z drzwiami kierowcy i pasażera, przednią klapą oraz tylnymi drzwiami koloru białego, z zamontowanym na dachu „kogutem" barwy biało-niebieskiej. Pojazd posiada dookoła odblaskową wstęgę, a na pojeździe umieszczone są napisy identyfikujące formację.
Rozpoczęcie kontroli każdorazowo musi być poprzedzone okazaniem kontrolowanemu legitymacji służbowej oraz zapoznaniem kontrolowanego z przysługującymi mu prawami i obowiązkami wynikającymi z ustawy o transporcie drogowym.
Czynności kontrolne inspektor wykonuje w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej.
Zatrzymanie pojazdu do kontroli może być dokonane tylko prz

Informacja z rejestru:
wprowadził: Krzysztof Nowak (2009-09-26 19:04:22)
liczba odsłon: 1658
 
 
X

Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci przeglądarki. Zawsze jednak możesz zmienić ustawienia cookies w przeglądarce. Zapoznaj się z polityką prywatności